Advanced Workshop on Building Energy Efficiency - Photos

Opening Session
 

Mr. Wei Yujian

Ir. Osman Lau
Session 1

Prof. Xu Peng

Prof. Pan Yiqun
Session 2

Prof. TT Chow

Mr. Martin Wan

Prof. Huang Zhizhong

Prof. Xiao Fu
Panel Discussion






Back