JGIS Vol. 13, Number 1-2, 2007

Page Title Author(s) Abstract Full Paper
3
A Web-based Spectrum Library for Remote Sensing Applications of Poyang Lake Wetland Ligang Fang, Shuisen Chen,
Xia Zhou, Shengdong Liao, Liangfu Chen
10
Spatial Data Management and Analysis System for Flood Hazard Mitigation of Poyang Lake Watershed, China Jiangzhong Lu, Xiaoling Chen,
Jian Zhang, Yeehao Sun,
Shuming Bao
18
Integration of Coupled Hydro-ecological Modeling in Poyang Lake Watershed Based on Digital Watershed Platform Geying Lai, Jie Chen,
Yinwen Liu, Yu Fang,
Meijuan Luo
24
Poyang Hu (Jiangxi Province, P. R. of China) Area Variations between January 2004 and June 2006 Using ENIVSAT Low and Medium Resolution Time Series Andreoli R., Yesou Y., J Li,
Desnos Y-L., Shifeng H.,
De Fraipont P.
36
Land Cover Classification in Poyang Lake Region, China, Using Landsat TM and JERS-1 Synthetic Aperture Radar Data Huiyong Sang, Hui Lin,
Limin Yang, Ying Liu,
Xiangming Xiao
44
Carex Dynamics as an Environmental Indicator in the Poyang Land Wetland Area: Remote Sensing Mapping and GIS Analysis Shuisen Chen, Xiaobo Su,
Ligang Fang, Liangfu Chen
51
Analysis on the Waterbirds Community Survey of Poyang Lake in Winter Weitao Ji, Nanjing Zeng,
Yunbao Wang, Peng Gong,
Bing Xu, Shuming Bao

Back