GCEAP 会议 - 相片

合照
开幕式
 
主题演讲 - Prof. Longsang CHIU
 
主题演讲 - Prof. William B. ROSSOW
 
Session 1A: Remote Sensing of Energy and Water Cycle

Prof. Christian D. KUMMEROW

Dr. Wenbo SUN

Prof. Long S. CHIU
 

Prof. Dong-Bin SHIN

Dr. Pingping XIE
   
Session 2: Aerosol Impact on Local and Regional Climate

Dr. Lijuan LI

Dr. Baike XI

Mr. Tsoen Hei HAR
 

Dr. Xuepeng Tom ZHAO

Prof. Janet NICHOL
   
Session 1B: Remote Sensing of Energy and Water Cycle

Dr. Xiquan DONG

Dr. Roongroj CHOKNGAMWONG

Prof. Long S. CHIU
 

Dr. Yan SHEN

Prof. Yuanzhi ZHANG
   
欢迎晚会
 
Session 3: Global and Regional Climate Changes

Dr Robert F. ADLER

Prof. Weihong QIAN

Prof. Yongqin David CHEN

Ms. Ruixia LIU

Prof. Carlos PASCUAL

Dr. Chia CHOU
   
Session 4: ENSO, monsoon and typhoon

Prof. Johnny C. L. CHAN

Prof. Ho LIN

Prof. Wen-shung KAU

Mr. Si GAO
参观中大
 

返回前一页